همه پست ها توسط صدراماشین.

ماشین چاپ

دستگاه چاپ کارتن سازی

ماشین چاپ ماشین چاپ کارتن سازی توان تولید کارتن های کوچیک مثل جعبه های پیتزایی وکارتن های بزرگ مثل کارتن یخچال را دارد. این دستگاه توسط میز کار به صورت تغذیه زنجیری انجام میشود. توسط…