دستگاه منگنه

دستگاه منگنه

دستگاه منگنه درکارتن سازی ها استفاده میشود که از کارتنهای که لمینت شده و قابلیت چسباندن لب چسب کارتن را ندارد،

یا درکارتن های که وزت سنگین و قابل توجهی را باید تحمل نمایداز دستگاه منکنه کارتن استفاده میشود.

که در ابعاد متفاوتی در بازار موجود میباشد. که این دستگاه به منگنه90و120و140و160 که معمولا،

ساخت کشور چین با مارک: های پک-کدکس است،مورد استفاده قرار میگیرد.

وبازهم بعضی ها تک سیم یا دوسیم میباشد،یعنی درحین منگنه زدن میتواند، دومنگنه راهمزمان بزند.

درکنارهمدیگرروی کارتن بزند،از یک طرف لبه صاف منکنه و ظرف دیگر لبه ی خم شده به داخل نشان میدهد،

که کارتن مورد نظر را به یکدیگر دوخته است.

نوعی دیگرمنگنه دربازارکارکارتن  موجودمیباشد،به اسم منگنه بهی،

که به صورت میزی میباشد و معمولا برای کارتن های بزرگ اجاق گازو یخچال،استفاده میشود.

که کلگی آن دستگاه روی میزکارمتحرک وجاههای موردنظرراتوسط اپراتور دوخن یا منگنه می نماید.

البتع منگنه های دیگری چون منگنه دستی یا بادی هم میباشند،

دستگاه منگنه که برای جاهای که استفاده  کمی از منگنه دارد استفاده میشود. که نیاز زیادی به منگنه نداشته باشد.

به طور معمول منگنه به عرض 120 درکارخانه های کارتن که چسب سیکی هات جواب گو نمیباشد استفاده میشود.

همچنان میتوانید با کلیک برروی دستگاه دایکات اطلاعات این دستگاه را نیز ببینید